Sök

Hållbarhet i praktiken

moln

Hållbarhet ska genomsyra alla delar av Wibax verksamhet. Men för att sätta störst fokus på rätt områden för just vår verksamhet gör Wibax väsentlighetsanalyser för att kunna identifiera dessa områden, samt kartlägger och följer upp verksamheten inom alla hållbarhetsaspekter. Detta redogörs årligen i verksamhetens hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning

Wibax gör sedan 2017 årligen en Hållbarhetsredovisning som syftar till att beskriva Wibax koncernen hållbarhetsupplysningar och vårt arbete för God Kemi från styrning till praktiskt genomförande. Hållbarhetsredovisningen finns för alla år i sin helhet här> tillsammans med årsredovisningen.

Väsentlighetsanalys

Wibax väsentlighetsanalys görs var tredje år och är baserad på flera olika parametrar: Intressentenkät, där intressenter fick ange de, enligt dem, högst prioriterade hållbarhetsaspekterna för Wibax att fokusera på utifrån målen i Agenda 2030.  Analyser av omvärldsdrivkrafter och en självskattning där vi identifierade de hållbarhetsaspekter som vi anser att vi har störst möjlighet att påverka frågan. Väsentlighetsanalysen från 2020 visas nedan.

Växthusgasinventering

Under år 2020 initierades en växthusgasinventering av Wibax Group Sverige enligt GHG Protocol som är en internationell standard för växthusgasinventering.

Växthusgasinventeringen möjliggör en tydligare uppföljning av verksamhetens växthusgasutsläpp och ett bättre underlag för vilka fokusområden som är av vikt för att nå Wibax hållbarhetsmål om att minska det totala fossila CO2-avtrycket. Växthusgasinventeringen sammanfattas på engelska i GHG Inventory Report 2020 synopsis (1)

Responsible Care

Wibax är anslutna till Responsible Care. Responsible Care är ett globalt åtagande inom kemikalieindustrin för att systematiskt driva ständiga förbättringar gällande säkerhet, hälsa och miljö. Programmet bygger på ett självbedömningsverktyg för verksamheter inom kemikalieindustrin och bistår verksamheter att utvärdera dess arbete inom företagsledning, säkerhet för människor och miljö, stärkande av kemikaliehanteringssystem, påverka affärspartners, engagera intressenter och bidra till hållbar utveckling. Verktyget hjälper även till att identifiera förbättringsområden för verksamheterna som är anslutna och möjliggör även för storskalig datainsamling och jämförelse inom branschen på nationell till internationell nivå.

Ecovadis

Wibax är även anslutna till plattformen Ecovadis för hållbarhetsbedömning av en tredjepartsaktör. Ecovadis baseras på ett omfattande frågeformulär med dokumentationsbevisning, svar och bevis granskas och bedöms av Ecovadis. Bedömningen av Wibax hållbarhetsarbete är uppdelat i miljö, lagar och mänskliga rättigheter, etik, och hållbara inköp. Wibax resultat jämförs även med andra aktörer inom branschen globalt och resulterar även i förbättringsförslag för oss att kunna jobba vidare med för att hjälpa oss att driva vårt förbättringsarbete. Wibax intressenter kan via Ecovadis koppla sig till vår bedömning och på så vis få ta del av en tredjepartsbedömd leverantörsbedömning.

Den senaste bedömningen från 2020 resulterade i Silver rankning, där Wibax Group resultat var av den 85:e percentilen. Procentilrankningen visar på att Wibax poäng är högre, eller lika med poängen, på 85 procent av branschföretagen som Ecovadis betygsätter.

För att koppla ditt företag till Wibax bedömning kontakta Wibax QSE group.