Sök

Code of Conduct

moln

Wibax Uppförandekod

Wibax skapar hållbar kemi och energi. Med egna lastbilar, chaufförer och terminaler tar vi ett helhetsansvar från inköp till transport och produktimplementation hos våra kunder. Wibax vision är att vi för alla intressenter ska uppfattas som det självklara valet bland befintliga kemikalieleverantörer. Kunskap, kvalitet, säkerhet och miljö ska prägla Wibax verksamhet.

Wibax uppförandekod är en del av vårt ansvarstagande för en hållbar utveckling. Wibax Code of Conduct bygger främst på de grundläggande principerna i FN: s Global Compact, vilka omfattar frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt på FN: s mål för hållbar utveckling.

Affärspartners

Målgruppen är vår egen verksamhet såväl som våra leverantörer, underleverantörer och kunder. Anställda av alla ovan nämnda, oavsett anställningsform, omfattas av kraven i denna uppförandekod. Ovan nämnda motparter benämns fortsättningsvis som ”Affärspartners”.

Wibax uppförandekod är tillgänglig för alla anställda och ingår i introduktionsprogrammet för nyanställda.

Allmänna förpliktelser

Wibax åtar sig att bedriva affärsverksamhet i enlighet med gällande lagar och regler, både i Sverige och globalt. Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt sociala och miljömässiga arbete genom hela värdekedjan.

Våra Affärspartners förväntas följa gällande lagar i de länder där de är verksamma.

Vi förväntar oss att alla Wibax Affärspartners följer denna uppförandekod och ställer sig bakom FN Global Compacts 10 principer. Wibax vill bygga relationer med Affärspartners som är ömsesidigt fördelaktiga och som bygger på gemensamma värderingar och förväntningar på hur vi agerar.

1. Mänskliga rättigheter

Affärspartners förväntas respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter, vidta åtgärder för att avhjälpa eventuella negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna som de kan orsaka och ägna särskild uppmärksamhet åt eventuella negativa effekter på grupper eller individer som kan ha högre risk för sårbarhet.

1.1. Alla anställda ska behandlas med värdighet och respekt.
1.2. Ingen anställd får utsättas för kroppslig bestraffning eller fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp.
1.3. Vi accepterar inte barnarbete i någon form. Minimiålder för anställning och arbetsvillkor regleras av respektive lands lagstiftning.
1.4. Tvångsarbete eller ofrivilligt arbete accepteras inte. Detta gäller både slavarbete och tvångsarbete i fängelse eller arbete i övrigt mot någons vilja eller val. Personliga handlingar och ägodelar får inte beslagtas för att tvinga någon att arbeta.
1.5. Det förväntas att affärspartners rekryterar och behandlar sina anställda på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, politisk åsikt eller fackföreningstillhörighet.

2. Arbete

2.1. Affärspartners ska tydligt förmedla anställningsvillkoren, på ett språk som anställda förstår.
2.2. Affärspartners ska minst betala löner och förmåner enligt gällande lagar, branschstandarder eller relevanta kollektivavtal, beroende på vilket som är högst. Lön och arbetade timmar ska dokumenteras i ett transparent system som omfattar alla anställda.
2.3. Affärspartners ska värdera mångfald och främja rättvis behandling och lika lön i termer av lön, vidareutbildning och marknadsföring av anställda, oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan tro, etniskt ursprung, ålder, funktionshinder, sexuell övertalning, politisk åsikt eller fackligt medlemskap.
2.4. Affärspartners ska respektera de anställdas rätt att organisera sig i fackligt. Det är således inte heller acceptabelt att det vidtas disciplinära eller diskriminerande åtgärder mot arbetstagare som organiserar sig eller ansluter sig till en organisation för att på ett fredligt sätt tillvarata sina rättigheter.
2.5. Arbetstid ska vara i enlighet med lagar och regler. Affärspartners måste tillåta pauser, säkerställa en sund balans mellan arbete och fritid samt bevilja årlig betald ledighet enligt tillämplig lagstiftning, såvida inte kollektivavtal tillåter undantag.

3. Miljö

3.1. Affärspartners ska arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhet, produkter och leveranser.
3.2. Affärspartners ska sträva efter att minska sin energi- och vattenförbrukning för att minimera miljöpåverkan genom att fastställa reduktionsmål, övervaka energi- och vattenanvändning och se över målen regelbundet. När det är möjligt ska förnybara energikällor användas och vatten ska renas och återanvändas.
3.3. Affärspartners ska förebygga och åtgärda miljörisker som kan påverka personal, arbetsplats, verksamhetsutrustning och faciliteter samt yttre miljö.
3.4. Avfall och kemikalier ska lagras, hanteras och transporteras på ett sådant sätt att mark, vatten och luft inte förorenas samt att risken för antändning eller explosion minimeras.

4. Antikorruption

4.1. Affärspartners ska ha nolltolerans mot korruption i alla dess former och ska inte acceptera eller erbjuda kunder, potentiella kunder, myndigheter eller andra affärspartner någon form av
kompensation eller belöning som strider mot lagar och god affärssed.
4.2. Kontakter med affärspartners ska kännetecknas av opartiskhet och följa god affärssed. Vi garanterar integriteten hos affärspartners när det gäller affärshemligheter och annan konfidentiell, affärsrelaterad information.
4.3. Affärspartners ska konkurrera rättvist, agera i enlighet med tillämplig konkurrenslagstiftning och därmed inte delta i någon form av kartellbildning.

5. Hälsa, säkerhet och arbetsmiljö

Affärspartners ska arbeta för att anställda och andra har en säker och hälsosam arbetsmiljö.
5.1. Affärspartner ska agera systematiskt för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar genom att utföra riskbedömningar, eliminering av faror och substitution samt genom att tillhandahålla personlig skyddsutrustning utan kostnad för medarbetaren. Identifierade risker och genomförda åtgärder måste dokumenteras.
5.2. Relevant första hjälpen utrustning måste vara lättillgänglig och det måste finnas märkta utrymningsvägar och utgångar för att säkerställa effektiv evakuering. Säkerhetsinformation, varningsskyltar och markeringar måste vara synliga i alla riskområden och på ett språk som medarbetare förstår.
5.3. Affärspartners är uppmärksamma på arbetsmiljön och rapporterar omedelbart förekomsten av risker, tillbud och olyckor.
5.4. Toaletter och pausområden måste vara lättillgängliga för alla anställda. Rent dricksvatten måste vara lätt tillgängligt utan kostnad för alla medarbetare.
5.5. Alla medarbetare måste ha en olycksfallsförsäkring som täcker hälso- och sjukvård för arbetsrelaterade skador samt ger ersättning i händelse av invaliditet orsakad av arbetsrelaterade olyckor.
5.6. Arbete som utförs av affärspartners ska ske utan påverkan av alkohol eller droger.

Övervakning och efterlevnad

Affärspartners ansvarar för att se till att innehållet i denna uppförandekod eller motsvarande krav implementeras i dess verksamhet.

Wibax ska regelbundet göra leverantörsbedömningar. Vi förbehåller oss rätten att utföra granskningar/revisioner av våra leverantören på plats. Revisionen är en konstruktiv aktivitet som syftar till att säkerställa att Wibax leverantörer uppfyller kraven i denna uppförandekod. Revisionsprocessen ger möjlighet att utveckla hållbarhetsarbetet vidare tillsammans.

På samma sätt förväntas Wibax leverantörer utvärdera sin egen leverantörskedja för att säkerställa uppfyllnad av kraven i Wibax Uppförandekod eller motsvarande krav.

Affärspartners ska se till att alla berörda intressenter har tillgång till klagomålskanaler för att anonymt uttrycka sin oro över potentiell oegentlighet relaterad till kraven i denna Uppförandekod. Affärspartnern måste också ha processer för att hantera dessa problem och avhjälpa eventuella bekräftade fall.

WIBAX uppförandekod antagen 2021-03-22

Ledningen på WIBAX GROUP AB

Koncern VD: Jonas Wiklund