Sök

Corporate image

moln

Wibax ansikte utåt och företagets inre arbete

Den här skriften handlar både om Wibax ansikte utåt och vårt inre arbete - de idéer vi arbetar efter och hur vi vill uppfattas. Vår egen bild av koncernen och med vilken inställning vi utför våra arbetsuppgifter är viktiga för hur vi uppfattas av andra.

Presentation av Wibax Corporate Image

IMAGE
Wibax koncernens viktigaste del är de produkter, tjänster och den service vi kan erbjuda våra kunder. Kunskaper och inställning hos människorna som arbetar i Wibax avgör kvalitet, totalekonomi och hur vi påverkar omvärlden och miljön. Hur framgångsrika vi kan bli beror i hög grad på våra kunskaper och av vår image, d v s hur vi uppfattas av andra. Med ett engelskt begrepp kallas detta för Corporate Image.

PRESENTATION, AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI

Wibax koncernens arbete och inriktning finns sammanfattad i en mycket kort presentation, så som vi vill bli uppfattade:

”Wibax är ett högteknologiskt specialistföretag med marknadens effektivaste logistiksystem för leverans av specialprodukter och baskemikalier till industrin. Vi är en problemlösare som utvecklar nya, egna produkter och applikationer i nära samarbete med kunden. Resultatet är energisnålare processer med högre utbyten och lägre totalkostnad för kunderna. Det är bra för miljön – och God Kemi.”

Till grund för Wibax utveckling ligger koncernens affärsidé och strategi:

Affärsidé
Vår affärsidé är att försälja, köpa in, processa och distribuera kemiska produkter till basindustrin i Europa.

Strategi
Våra kunskaper och resurser är speciellt inriktade på flytande kemiska produkter. Import sker direkt från producent för egen produktion av direkt kundanpassade produkter eller till centralt belägna tankterminaler med egen logistiklösning till slutkund. Bolagets strategi är också att implementera och optimera produkten med slutkund.

WIBAX VÄRDERINGAR
Wibax värderingar ska utgöra den kraft vi behöver för att utveckla en gemensam, stark och långsiktig kultur som stödjer både affären och motiverar våra medarbetare. Ledningsgruppen har utgått från personalens sammanställning och valt ut de viktigaste ledorden för Wibax värdegrund:

Kunden i Fokus
Wi är alla säljare, som genom ett gott bemötande tillgodoser kundens behov, både idag och imorgon.

Framåtanda
Wi är nytänkande och engagerade i vårt sätt att vara för att tillsammans med våra kunder skapa tillväxt för framtiden.

Kvalitet i alla steg
Wi har kunskap och god ordning vilket ger hög säkerhet, bra miljö och god lönsamhet, detta är för oss God Kemi.

Delaktighet
Wi agerar som ett lag där vi känner yrkesstolthet och har möjlighet att påverka vår egen utveckling.

POLICY
Wibax grundläggande värderingar återfinns i vår policy. Vi har en genomarbetad policy inom såväl miljö som kvalitet där vi också är ISO-certifierade. Vårt kvalitets- och miljöarbete syftar till ständigt pågående förbättringar. Dessutom finns specifika Wibax policys inom flera områden. Samtliga dokumenterade policys och certifikat bildar tillsammans grunden för Wibax värderingar och är styrande för våra dagliga arbetsinsatser.

VISSELBLÅSNING
Vi ser gärna att du anmäler oegentligheter, allvarliga missförhållanden som exempelvis ekonomisk brottslighet, mutor, korruption, felaktig bokföring, inköp, miljöbrott, sexuella trakasserier, hot, våld eller stöld via vår visselblåsarkanal>

GOD KEMI
Wibax har valt att sammanfatta företagets värderingar, kunskap och marknadsroll i ett samlande begrepp; God Kemi. Begreppet ställer våra högsta krav på säkerhet, kvalitet och miljö. Vi arbetar aktivt för att förebygga och minimera risken för olyckor och undanröja hot för att minimera negativa konsekvenser för verksamheten. Med olycksförebyggande och skadebegränsande insatser ska vi verka för minsta möjliga negativ inverkan på människor, egendom och miljö.

God Kemi innebär dessutom att vi lovar kunder och omvärld att alltid arbeta för en hållbar utveckling, ett optimalt resursutnyttjande, så liten miljöpåverkan som möjligt och de miljömässigt bästa alternativen som i sin tur kan samverka till bästa totalekonomi för kunden och för samhället.

Effektiv logistik innebär färre tomma returtransporter, minskad bränsleförbrukning och lägre belastning på klimat och miljö jämfört med alternativen.

Med högteknologisk kompetens och problemlösning i nära samarbete med våra kunder kan vi skapa större utbyten och effektivare industriella processer. Det kan i sin tur skapa tillväxtmöjligheter och förbättrad totalekonomi för våra kunder samtidigt som resursanvändningen optimeras.

Trygghet, erfarenhet, service och hög kunskapsnivå skall ge kunden den bästa lösningen med bästa miljöval och god totalekonomi.

God Kemi är ett begrepp som kan användas på alla dessa plan och förknippas med varumärket Wibax. Ytterst syftar Wibax God Kemi till att stärka vårt varumärke och öka våra affärsmöjligheter.

WIBAX – EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Wibax vill vara en arbetsplats där alla känner samhörighet, uppskattning och stolthet och där varje medarbetare ingår i ett lag som arbetar mot ett gemensamt mål. Varje medarbetare ska ha lika villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter och Wibax ska tillvarata alla medarbetares kompetens och därigenom öka effektiviteten och produktiviteten. En hållbar verksamhet byggs av engagerade medarbetare som agerar ansvarsfullt för att leva upp till förväntningar och önskemål från omvärlden, vilket är en viktig förutsättning för hållbara och värdeskapande affärer.

WIBAX SYMBOLER OCH KOMMUNIKATION

Logo
Wibax logotyp med texten ”Wibax” och är vår främsta kommunikationsbärare. Wibax logotype som i grunden är blå har även en grön färg i sig. Den markerar ett avstamp för framtiden och visar ett tydligt fokus på miljö och god kemi. Vi vill förmedla känslan av en skönare och grönare profil då vårt arbete med hållbarhet är en viktig del i affären, för oss är en hållbar framtid viktigt.

Symbol
Wibax har även en fristående symbol ”W” som vi arbetar med separat. Den förekommer inte tillsammans med logotypen utan används som en egen kommunikationsbärare vid väl valda tillfällen.

Bildspråk
Bilder från Wibax är signaler som vi kan påverka omvärldens uppfattning av oss med. Wibax bildspråk handlar om att kommunicera God Kemi.

Wibax produkter, tjänster och service skall ge mervärden till kunden och i förlängningen till slutanvändaren. Ett sådant mervärde är att påverka naturen så litet som möjligt.

Ett annat är att optimera resursanvändningen. Smart högteknologisk kunskap uppfyller oftast båda dessa syften och resulterar dessutom i god totalekonomi. Så har naturen alltid arbetat.

Därför väljer Wibax att lyfta fram humanperspektivet för att belysa nyttan av vår avancerade teknik. Vi gör det med naturens hjälp. Naturen består av avancerade kemiska processer som styr allt liv. Naturen är ett tacksamt blickfång som ger vårt företag goda associationer. Naturmiljöer understryker också de värden som skapats under årmiljoner och krav på en hållbar utveckling. Himmel och vatten har beröringspunkter med de flesta av våra produkter.

Wibax bildspråk kan med naturens hjälp förmedla högteknologi, miljömedvetande, renlighet, och effektivitet.

Wibax naturbilder i annonser, reklam, publikationer, web mm följer årstidernas växlingar och skall bytas regelbundet så att de alltid upplevs aktuella.

Färger
Färg har förmågan att förmedla budskap eftersom det påverkar oss både emotionellt och estetiskt. Därför är valet av färg av stor betydelse för vår image. Wibax företagsfärg är blå. Blått kommunicerar renhet, klarhet, pålitlighet och associerar till både hav och himmel. Vi använder även en komplementfärg för att ytterligare stärka vår profil. Accentfärgen är grå alternativt silver som kommunicerar renhet. Dekorfärg är grönt. Grönt kommunicerar naturlighet och trygghet.

SAMMANFATTNING WIBAX
• Kvalitetsledande leverantör med egna unika produkter
• Stor, säker och effektiv leverantör
• Marknadens effektivaste logistik
• Högteknologisk utveckling i samarbete med kunden
• Erfarenhet grundad 1986 innebär trygghet och säkerhet
• Hög leveranskapacitet, egna terminaler och service nära kunderna
• Hög kunskapsnivå skapar optimal resursanvändning
• Tillväxt med hållbar utveckling
• God Kemi stärker god totalekonomi