Sök

Organisation

moln

Wibax koncernen

Wibax huvudkontor och produktion är i Piteå men vi har även terminaler och kontor strategiskt placerade runt om i Sverige, Finland, Estland och Norge. För närvarande arbetar ca 280 anställda i koncernen. Wibax omsatte drygt 1 490 miljoner kronor år 2021.

Organisation

Wibax koncernen består av följande bolag;

Wibax Group AB
Moderbolaget Wibax AB registrerades 1986 men namnändrades till Wibax Group AB under år 2021. Huvudkontoret är beläget i egna fastigheter i Piteå och inrymmer kontor, produktionslokaler, lager, verkstad och tvätthallar. Moderbolaget svarar för inköp, produktutveckling, administration, kvalitet och miljö samt säkerhet och skydd.

Wibax Chemicals AB
I Wibax Chemicals sker all försäljning av flytande kemikalier samt salter. Bolaget inriktar sig även på en mer renodlad specialkemi där våra egna produkter i kombination med vårt samarbetsavtal med Suez erbjuder våra kunder ett brett spektrum av special- och funktionskemikalier.

Technology
Avdelningen ansvarar för utveckling och marknadssupport till hela koncernen. De är koncernens spets och stöd för nya kommersiella produkter och teknik. Utvecklingen av nya applikationer är ett prioriterat område som möjliggör en stark expansion för koncernen. Bolaget understöder också kunder med implementering av produkt och utrustning för optimering i sina processer.

Wibax Logistics AB
Wibax Logistics primära uppdrag är att utföra koncernens behov av landtransporter men utför även en del externa logistikuppdrag. Bolaget har en mycket hög standard och kvalitet i sina fordon med en rutinerad och kompetent personal. Bolaget är ett av de mest kompletta tanktransportföretagen i Sverige med kapacitet att transportera de flesta frekventa kemikalierna till främst processindustrin. Wibax Logistics AB ansvarar även för drift och underhåll av koncernens terminaler i Sverige. Med strategiskt placerade terminaler i Sverige, Finland och Estland samt en heltäckande tankbilsflotta och egna järnvägsvagnar kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva logistiklösningar från produktion till slutkund och bästa service.

Wibax Industrial AB
Wibax Industrial är ett komplement till koncernens övriga verksamhet. Bolaget har som huvudsaklig uppgift att addera värde till koncernens försäljning genom helhetslösningar inom service och underhåll samt reparationer och rengöring. Bolaget utför service- och underhållsuppdrag inom en mängd områden i industriella miljöer. Bolaget erbjuder även en helhetslösning för konvertering av pannor från fossilt bränsle till biobränsle och hjälper till med konstruktion, installation, igångkörning, optimering och utvärdering. Dessutom fungerar bolaget som en mekanisk och teknisk partner till Wibax produktion och terminaler.

Wibax Production AB
Produktionsanläggningarna som är kvalitetscertifierade finns i Piteå och omfattar know-how, maskinutrustning, produktionshallar och lagerytor. Vi både tillverkar och bereder kundanpassade kemikalier. En styrka i Wibax produktion är att med hög kvalitet, kostnadseffektivitet och stor flexibilitet och renhetsgrad tillverka och anpassa produkter efter kundens önskemål. Wibax strategi är att processa kemikalier på ett sådant sätt att vi tillför ett högre förädlingsvärde till våra produkter, det är ett av våra bidrag till en God Kemi.

Wibax Biofuels AB
Wibax Biofuels AB erbjuder ett stort utbud av biooljor för i huvudsak förbränning samt även teknisk kompetens för implementering och optimering. För våra kunder som är intresserade att gå från ett fossiloljeberoende erbjuder vi helhetslösningar till en klar biooljeanläggning.

Wibax Holding Oy
Wibax Holding Oy är ett i Finland helägt holdingbolag inom Wibax koncernen. I den finska underkoncern Wibax Holding Oy ingår bolagen; Wibax Sales Oy, Wibax Tank Oy och Wibax Tank AS.

Wibax Sales Oy
Wibax Sales Oy är ett säljbolag i Finland som erbjuder produkter främst till stora aktörer inom skogs- stål-, gruv- samt papper och massa industrin. Dessutom erbjuder säljbolaget produkter för uppvärmning, vattenbehandling och dammbindning.

Wibax Tank Oy
Wibax Tank Oy är ett bolag i Finland som ansvarar för drift och underhåll av koncernen terminaler i Finland och Estland. Det sedan år 1986 väletablerade och unika helhetslösningen som Wibax i Sverige erbjuder, bestående av lagring, övervakning, transport och produktförsäljning efterfrågas även av kunder på finska sidan. I och med förvärvet av Baltic Tank Oy kan Wibax erbjuda finska marknaden en hållbar helhetslösning och därmed uppnå snabbare tillväxt och djupare långsiktiga samarbeten.

Wibax Tank AS
Wibax Tank AS är ett bolag i Estland som erbjuder lagring och hantering av kemikalier och andra vätskeformiga produkter i Estland.  De största kundgrupperna är skogsindustrin och övrig processindustri.

Wibax AS
Wibax AS är ett bolag i Norge som har fokus på produkter inom industriellt vatten och processbehandling, främst inom korrosion, avsättningar och mikrobiologikontroll.

Säkerhet & Skydd
För att bedriva en säker lagring av kemikalier vid våra depåer krävs ett omfattande underhåll. För att säkerställa detta har vi driftsatt ett underhållsprogram vid samtliga depåer. Riskbedömningar är en naturlig del i vår dagliga verksamhet. Vi har infört nya metoder och rutiner för att uppnå en enhetlig standard på bedömningarna. Vi har även infört ett nytt personlarm med GPS positionering för chaufförer och andra ensamarbetande.

Kvalitet & Miljö
Arbetar med tillståndsärenden för våra depåer som är strategiskt placerade Sverige, Finland och Estland. Wibax körcoachkoncept som medför en lägre bränsleförbrukning och mindre belastning på miljön vidareutvecklas löpande. Utveckling och implementering av det processorienterade ledningssystemet fortgår. Vi ansvarar även för ett övergripande arbetssätt för styrning, uppföljning och utvärdering av Wibax verksamhetsmål.