Sök

Toimintasäännöt

moln

Wibax luo kestävää kemiaa ja energiaa. Käytämme omia kuorma-autoja, kuljettajia ja terminaaleja, joten pystymme vastaamaan itse kaikesta toiminnastamme hankinnoista kuljetukseen ja tuotetoteutuksiin asiakkaidemme tiloissa. Wibaxin tavoitteena on olla kaikille sidosryhmille itsestään selvä valinta olemassa olevien kemikaalitoimittajien joukosta. Tieto, laatu, turvallisuus ja ympäristö ovat keskeisiä tekijöitä Wibaxin toiminnassa.

Wibaxin toimintasäännöt perustuvat etupäässä YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työoikeutta, ympäristöä ja korruptiontorjuntaa, sekä YK:n kestävää kehitystä koskeviin tavoitteisiin.

Liikekumppanit

Kohderyhmiä ovat oma liiketoimintamme sekä toimittajamme, alihankkijamme ja asiakkaamme. Toimintaohjeiden vaatimuksia sovelletaan kaikkien edellä mainittujen tahojen työntekijöihin työsuhteen muodosta riippumatta. Yllä mainittuja vastapuolia kutsutaan jäljempänä ”Liikekumppaneiksi”.

Wibaxin toimintasäännöt ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla ja ne sisältyvät uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan.

Yleiset velvoitteet

Wibax on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa niin Ruotsissa kuin kansainvälisesti voimassa olevien lakimääräysten ja sääntöjen mukaisesti. Pyrimme jatkuvasti parantamaan sosiaalista ja ympäristötyötämme koko arvoketjun osalta.

Odotamme myös Liikekumppaniemme noudattavan niiden maiden voimassa olevia lakimääräyksiä, joissa ne harjoittavat liiketoimintaansa.

Odotamme, että kaikki Wibaxin Liikekumppanit noudattavat näitä toimintasääntöjä ja asettuvat YK:n Global Compact -aloitteen taakse. Wibax luo suhteita Liikekumppaneihin, joista on hyötyä molemmille osapuolille ja jotka jakavat kanssamme samat arvot ja odotukset.

Yleiset velvoitteet

Wibax on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa niin Ruotsissa kuin kansainvälisesti voimassa olevien lakimääräysten ja sääntöjen mukaisesti. Pyrimme jatkuvasti parantamaan sosiaalista ja ympäristötyötämme koko arvoketjun osalta.

Odotamme myös Liikekumppaniemme noudattavan niiden maiden voimassa olevia lakimääräyksiä, joissa ne harjoittavat liiketoimintaansa.

Odotamme, että kaikki Wibaxin Liikekumppanit noudattavat näitä toimintasääntöjä ja asettuvat YK:n Global Compact -aloitteen taakse. Wibax luo suhteita Liikekumppaneihin, joista on hyötyä molemmille osapuolille ja jotka jakavat kanssamme samat arvot ja odotukset.

  1. Ihmisoikeudet

Liikekumppanien odotetaan noudattavan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, ryhtyvän toimiin ihmisoikeuksiin liittyvien mahdollisten negatiivisten seurausten, joita ne voivat aiheuttaa, poistamiseksi ja huomioivan erityisesti mahdolliset negatiiviset vaikutukset, joita voi kohdistua erityisen haavoittuviin ryhmiin ja yksilöihin.

1.1. Kaikkia työntekijöitä on kohdeltava arvokkaasti ja kunnioittavasti.

1.2. Keneenkään työntekijään ei saa kohdistaa ruumiillista rangaistusta eikä fyysistä, seksuaalista, psykologista tai verbaalista häirintää tai väkivaltaa.

1.3. Emme hyväksy lapsityövoimaa missään muodossa. Työntekijöiden alaikärajasta ja työehdoista säädetään kunkin maan lainsäädännössä.

1.4. Pakkotyö ja tahdonvastainen työ ei ole hyväksyttävää. Se koskee sekä orjatyötä että pakkotyötä vankeudessa sekä muuta työtä, jota työntekijä tekee vastoin tahtoaan tai valintaansa. Henkilökohtaisia asiakirjoja tai omaisuutta ei saa takavarikoida työhön pakottamista varten.

1.5. Liikekumppanien odotetaan rekrytoivan ja kohtelevan työntekijöitä tavalla, joka ei ole syrjivää sukupuoleen, sukupuolirajoja rikkovaan identiteettiin tai ilmaisuun, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen, etniseen taustaan, ikään, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, poliittisiin mielipiteisiin tai ammattiyhdistyksen jäsenyyteen liittyen.

  1. Työ

2.1. Liikekumppanien on ilmoitettava työehdot selkeästi kielellä, jota työntekijä ymmärtää.

2.2. Liikekumppanien on maksettava palkat ja edut vähintään voimassa olevien lakien, alan käytäntöjen tai olennaisten työehtosopimusten mukaisesti siitä riippuen, mikä niistä on edullisin työntekijälle. Palkkojen ja työaikojen dokumentointiin on käytettävä läpinäkyvää järjestelmää, joka kattaa kaikki työntekijät.

2.3. Liikekumppanien on arvostettava monimuotoisuutta ja edistettävä oikeudenmukaista kohtelua koskien työntekijän palkkaa, jatkokoulutusta ja markkinointia työntekijän sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai -ilmaisusta, uskonnosta tai muusta uskonkäsityksestä, etnisestä taustasta, iästä, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä tai ammattiyhdistyksen jäsenyydestä riippumatta.

2.4. Liikekumppanien on kunnioitettava työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ammatillisesti. Työntekijöihin, jotka järjestäytyvät ammatillisesti tai kuuluvat johonkin organisaatioon omien oikeuksiensa valvomiseksi rauhanomaisella tavalla, ei saa myöskään kohdistaa mitään kurinpidollisia tai syrjiviä toimenpiteitä.

2.5. Työajan on oltava lakimääräysten ja sääntöjen mukainen. Liikekumppanien on sallittava taukojen pitäminen, varmistettava terve tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä ja myönnettävä vuosittainen loma voimassa olevien lakimääräysten mukaisesti, ellei työehtosopimuksessa ole säädetty siihen poikkeusta.

  1. Ympäristö

3.1 Liikekumppanien on toimittava siten, että liiketoiminnan, tuotteiden ja toimitusten aiheuttama ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.

3.2. Liikekumppanien on pyrittävä vähentämään energian- ja vedenkulutustaan ympäristövaikutusten vähentämiseksi määrittämällä vähennystavoitteet, valvomalla energian- ja vedenkulutusta ja tarkastamalla tavoitteet säännöllisesti. Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä uusiutuvaa energiaa ja vesi on puhdistettava ja käytettävä uudelleen.

3.3. Liikekumppanien on estettävä ympäristövahingot, jotka voivat vaikuttaa henkilökuntaan, työpaikkaan, yrityksen kalustoon ja toimitiloihin sekä lähiympäristöön.

3.4. Jätteet ja kemikaalit on varastoitava, käsiteltävä ja kuljetettava siten, että ne eivät likaa maaperää, vesistöjä tai ilmaa ja syttymis- ja räjähtämisvaara on mahdollisimman pieni.

  1. Korruptiontorjunta

4.1. Liikekumppanit eivät saa hyväksyä korruptiota missään muodossa eivätkä ne saa hyväksyä asiakkailta, mahdollisilta asiakkailta, viranomaisilta tai muilta liikekumppaneilta tai tarjota niille mitään korvausta tai palkkiota, joka on lakimääräysten tai hyvien liiketoimintakäytäntöjen vastainen.

4.2. Yhteydenpito liikekumppaneihin on oltava puolueetonta ja hyvien liiketoimintakäytäntöjen mukaista. Takaamme liikekumppaniemme loukkaamattomuuden liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia ja liiketoimintaan liittyviä tietoja käsiteltäessä.

4.3. Liikekumppanien on kilpailtava rehellisesti ja toimittava voimassa olevan kilpailulainsäädännön mukaisesti. Liikekumppanit eivät saa osallistua mihinkään kartellitoimintaan.

  1. Terveys, turvallisuus ja työympäristö

Liikekumppanien on varmistettava, että työntekijöillä ja muilla henkilöillä on turvallinen ja terveyttä vaarantamaton työympäristö.

5.1. Liikekumppanien on toimittava järjestelmällisesti työtapaturmien ja työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisemiseksi toteuttamalla riskinarvioinnit, poistamalla vaaratekijät ja tarjoamalla työntekijöille henkilösuojavarusteet maksutta. Tunnistetut riskit ja suoritetut toimenpiteet on dokumentoitava.

5.2. Olennaiset ensiaputarvikkeet on oltava helposti saatavilla, ja poistumistiet ja uloskäynnit on oltava merkittyinä tehokkaan evakuoinnin takaamiseksi. Turvallisuutta koskevien tietojen, varoituskylttien ja -merkkien on oltava näkyvissä kaikilla vaara-alueilla ja kielellä, jota työntekijät ymmärtävät.

5.3. Liikekumppanien on huomioitava työympäristö ja ilmoitettava heti riskeistä, vaaratilanteista ja tapaturmista.

5.4. WC- ja taukotilojen on oltava helposti käytettävissä kaikille työntekijöille. Puhdasta juomavettä on oltava helposti saatavilla maksutta kaikille työntekijöille.

5.5. Kaikilla työntekijöillä on oltava tapaturmavakuutus, joka kattaa terveyden- ja sairaanhoidon työhön liittyvien vahinkojen osalta ja korvaa työtapaturmista aiheutuvat vammat.

5.6. Liikekumppanin suorittama työ on tehtävä siten, että työn suorittava henkilö ei ole alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Valvonta ja lakien noudattaminen

Liikekumppani vastaa siitä, että näiden toimintasääntöjen sisältö tai muut vastaavat vaatimukset toteutetaan sen liiketoiminnassa.

Wibax tekee toimittaja-arviointeja säännöllisesti. Pidätämme oikeuden tehdä tarkastuksia toimittajiemme toimipisteissä. Tarkastus on rakentava toimenpide, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Wibaxin toimittajat täyttävät näiden toimintasääntöjen vaatimukset. Tarkastusprosessi mahdollistaa kestävyystyön kehittämisen yhdessä.

Yhtä lailla odotamme, että Wibaxin toimittajat arvioivat oman toimitusketjunsa sen takaamiseksi, että Wibaxin toimintasääntöjen vaatimukset tai vastaavat vaatimukset täyttyvät.

Liikekumppanien on varmistettava, että kaikilla asianomaisilla osapuolilla on mahdollisuus ilmaista anonyymisti huolensa mahdollisista epäkohdista, jotka liittyvät näiden toimintasääntöjen vaatimuksiin. Liikekumppaneilla on oltava myös prosessit tällaisten ongelmien käsittelyyn ja todettujen tapausten korjaamiseen.

WIBAX-toimintasäännöt hyväksytty 22.3.2021

WIBAX GROUP AB:n johto

Konsernin toimitusjohtaja Jonas Wiklund