Sök

Wibax Magazine

moln

Ympäristölainsäädännön uudistaminen

Kesäkuun 14. päivänä esitellyn ympäristöarviointitutkimuksen tehtävänä oli tarkastella, miten nykyistä ympäristöarviointijärjestelmää voitaisiin muuttaa nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi vihreän siirtymän edistämiseksi. Valitettavasti Wibax ja IKEM eivät usko, että tutkimuksen ehdotukset johtavat merkittäviin muutoksiin lupaprosesseissa, sillä perusongelmat ovat edelleen olemassa. Tulkinnat säännöksistä tapahtuvat yksittäisiltä henkilöiltä, ja heidän omat arvonsa vaikuttavat jossain määrin asiaan.

Ympäristölainsäädäntö ja tapa, jolla sitä sovelletaan ympäristöarvioinneissa, ovat keskeisiä tekijöitä, jotka määrittävät pitkälti teollisuuden toimintaedellytykset. Nykyisin Ruotsin viranomaiset soveltavat sääntöjä ja toimivat lupaprosessissa hallinnollisesti paljon vaativammin ja aikaa vievämmin kuin vastaavissa kilpailijamaissa. IKEM on aiemmin ilmaissut huolensa siitä, että Ruotsin ympäristölupaprosesseille on ominaista luottamuksen, oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden puute. Pitkät ja mielivaltaiset lupaprosessit ovat toistuva kielteinen tekijä, joka mainitaan, kun yritykset arvioivat Ruotsin suhteellista kilpailukykyä.

Viranomaisten käyttäytymisen on muututtava

Ruotsin kemianteollisuus on yksi monista teollisuudenaloista, jotka ovat täysin riippuvaisia tehokkaasti toimivista lupaprosesseista. Kemianteollisuus on keskeinen toimija pyrittäessä saavuttamaan ilmastotavoitteet, mutta se on myös tärkeä moottori Ruotsissa, sillä sen osuus Ruotsin tavaraviennistä on yli 20 prosenttia.

Jotta voidaan vähentää Ruotsin riippuvuutta tuonnista maista, joiden ympäristövaikutukset ovat suuremmat, ja jotta voidaan onnistua vihreässä siirtymässä, lupien arvioinnissa on otettava huomioon laajempi näkökulma kuin vain paikalliset ympäristövaikutukset. Myös tarvittavat arvoketjut ja muut kerrannaisvaikutukset on otettava huomioon. Erityisesti on parannettava teollisuuden käsityksiä ja muutettava viranomaisten toimintaa lupien myöntämisessä.

Vaadittavat muutokset

Ympäristöarviointitutkimuksen, joka esitti loppuraporttinsa 14. kesäkuuta, tehtävänä oli tarkastella, miten nykyistä ympäristöarviointijärjestelmää voitaisiin muuttaa, jotta ympäristöarviointi olisi nykyaikaisempaa ja tehokkaampaa vihreää siirtymävaihetta ajatellen. Yleisenä tavoitteena oli helpottaa ympäristöä ja ilmastoa parantavia investointeja sekä nopeuttaa ja yksinkertaistaa tarkasteluprosessia.

Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että yleisiä tarkasteluaikoja on lyhennettävä, käsittelyaikojen piikkejä on vähennettävä, jotta prosesseja voidaan tehostaa ja tehdä ennustettavammiksi, joka voisi edistää vihreää siirtymää. Siinä korostetaan, että vuoropuhelun, yhteistyön ja koordinoinnin lisääminen jo varhaisessa vaiheessa on keskeinen menestystekijä. Sekä IKEM että Wibax ovat samaa mieltä näistä päätelmistä.

Valitettavasti emme usko, että mietinnön ehdotukset johtavat merkittäviin muutoksiin lupaprosesseissa. Vaikka tiettyjä kohtia mukautetaan, perusongelma säilyy. Tulkinnat säännöksistä tapahtuvat yksittäisiltä henkilöiltä, ja heidän omat arvonsa vaikuttavat jossain määrin asiaan. Tämä ei johda parempaan ennustettavuuteen ja oikeudellisesti varmempiin arviointeihin.

Aikaeroja

Nykyään on jo suuria eroja siinä, kuinka kauan tapaus voi kestää riippuen siitä, missä päin maata laitos sijaitsee, mistä Wibaxilla on omat kokemuksensa. Vaikka toimet ovat samankaltaisia, niitä arvioidaan eri tavoin ja asetetaan erilaisia vaatimuksia sekä tositteille että edellytyksille, jotka toiminnan on täytettävä. Mielestämme tämä on oikeudellisesti erittäin epävarmaa, ja tutkimuksen ehdotukset saattavat lisätä tätä epävarmuutta.

Vaikka on myönteistä, että monet muutokset voidaan käsitellä muutoslupina eikä uusintatutkimuksina, ongelmana on edelleen erilainen arviointi ja arviointi siitä, mitä hakemukseen olisi sisällytettävä. Lisäksi ehdotus, jonka mukaan valvontaviranomaisen olisi arvioitava kymmenen vuoden välein, olisiko toimintalupaa tarkasteltava uudelleen, on huolestuttava. Miten tämä arviointi toteutetaan tasapuolisesti?

Ongelmiin, joita monet yritykset kohtaavat nykyään, on puututtava perusteellisesti, ja siksi emme usko siihen, että emme voi vain yrittää paikata toimimatonta järjestelmää. Muussa tapauksessa suuria uusia investointeja on vaarana rajoittaa huomattavasti tai jättää kokonaan tekemättä.

Uudistuksia tarvitaan

Näin ollen katsomme, että lupajärjestelmää on uudistettava kokonaisvaltaisesti.

Toivomme, että hallitus nimittää mahdollisimman pian selvityksen, jonka tarkoituksena on uudistaa perusteellisesti ympäristösäännöstö ja lupaprosessi, jossa viranomaisten rooli muuttuu selkeämmin vastapuolista ohjaajaksi. Yhteinen näkemys ja yhteisymmärrys teollisuuden arvosta vihreän muutoksen kannalta luo edellytykset kestävälle kasvulle Ruotsissa.